Ngôn ngữ toàn cầu

Chúng tôi là chuyên gia về thứ ngôn ngữ được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới, đó là ngôn ngữ lập trình.