Nhân sự

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Tuyển dụng nhân sự ngành Game
 2. Tuyển dụng nhân sự ngành thiết kế, quảng cáo
 3. Tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ thông tin
 4. Tuyển dụng nhân sự ngành giáo dục
 5. Đào tạo, huấn luyện nhân sự
1. Tuyển dụng nhân sự ngành game

 • Tìm kiếm ứng viên ở các cấp Junior, Senior, Director, Producer cho các mảng 2D, 3D, Animation
 • Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu
2. Tuyển dụng nhân sự ngành thiết kế, quảng cáo

 • Tìm kiếm ứng viên ở các cấp Junior, Senior, Director, cho các mảng graphic design, motion graphic, packaging
 • Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu
3. Tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ thông tin

 • Tìm kiếm ứng viên ở các cấp Junior, Senior, Director và cho các mảng Web, Application, Frontend, Backend, Full stack
 • Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu
4. Tuyển dụng nhân sự ngành du lịch

 • Tìm kiếm ứng viên cho các mảng Tour Guide, Tour Operator, Interpreter
 • Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu
5. Tuyển dụng nhân sự ngành giáo dục

 • Tìm kiếm ứng viên cho các vị trí giảng viên, giáo vụ, học vụ, tuyển sinh, thủ thư, … cho các trường ở mọi cấp bậc
 • Chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu
6. Đào tạo, huấn luyện nhân sự

 • Đào tạo nhân sự đầu vào theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp
 • Huấn luyện nhân sự theo yêu cầu của doanh nghiệp